رویاهای کاغذی

مینویسم.گرچه میدانم دیگر نه حرفی است در دل و نه خیالی در ذهن.اگر مینویسم به خاطر این است که نوشته باشم،تا به خود بگویم همچنان زنده ام بی ذره ای تشویش در آرام ترین احساس ها و در بی تفاوت ترین ثانیه ها... من این کلمات را نه برای لذت از نگارششان می نویسم و نه برای خوانده شدن ؛استفراغ روزمرگی هاییست که ذهنم را و روحم را مسموم کرده

تیر 93
1 پست
خرداد 91
5 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
4 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
11 پست
مرداد 85
5 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
8 پست
تیر 84
4 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
10 پست
تیر 83
10 پست